Hotărârea nr. 600/2005

APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL A SUPRAFETEI TOTALE DE 7620 MP TEREN OCUPAT CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE PUBLICA A MUNICIUPIULUI BRASOV NECESARA REALIZARII INSTALATIEI DE TRANSPORT PE CABLU PRIN SC KRONSTADT SKI SRL.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 600

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 7620 m.p. teren ocupat cu
vegetaţie forestieră proprietate publică a Municipiului Braşov necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu prin S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.; 
 
               
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 62.089/2005 ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu ;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004;
Văzând prevederile Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpaţi “ şi a H.C.L. 285/2005 privind realizarea instalaţiei de transport pe cablu de tip “Telescaun Poiana Braşov - vârful Postăvarul” prin asociere între Municipiul Braşov şi S.C. DUNĂREA S.A.; H.C.L. nr. 383/2005, privind aprobarea actului constitutiv al S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.;
În temeiul art. 38, lit   f, i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă scoaterea din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 7.620 m.p. teren ocupat cu vegetaţie forestieră identificat în Unitate de Producţie II Râul Mic, Unităţi Amenajistice 59 B si 47 B, proprietate publică a Municipiului Braşov necesară realizării instalaţiei de transport pe cablu “Telescaun în Poiana Braşov - vârful Postăvarul” prin S.C. KRONSTADT SKI S.R.L.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.