Hotărârea nr. 60/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. FAGETULUI NR. 21, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE CATRE HALLER ZOLTAN JOZSEF SI HALLER CECILIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA L

HOTĂRÂREA NR. 60


Obiect: Privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Făgetului nr. 21, în vederea extinderii construcţiilor existente către Haller Zoltan Jozsef ş Haller Cecilia.


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, înregistrate sub nr. 60.055/2004, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Făgetului nr. 21, în vederea extinderii construcţiilor existente, către Haller Zoltan şi Haller Cecilia;
Având în vedere prevederile Art. 15, lit. e din Legea ill. 50/2004; republicată, Art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi H.G. nr. 525/1996;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi h precum şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Făgetului nr. 21, care se va înscrie în C.F. nr. 16076, cu nr. top. 2080/3/2/1, în suprafaţa de 400 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Roman, necesar extinderii construcţiilor existente, către Haller Zoltan Iozsef şi Haller Cecilia.
Art. 2. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă conform Raportului de evaluare întocmit de Ec. Simona Suciu şi Ing. Lucian Rusu este de 4.928 Euro (12,32 Euro/m.p.); revenind o redevenţă anuală de 0,49 Euro/m.p., ce va fi platită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 de ani.
Art. 4. Destinaţia terenului conform Certificatului de Urbanism nr. 2.935/2004 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 16076, cu nr. top. 2080/2/2/2/1.
Art. 5. Se constituie drept de servitute pentru nr. top. 2080/2/2/2/1, prin nr. top. 2080/3/2/1.
Art. 6. Se însuşeşte documentaţia tehnică topografică întocmită de Gheorghian Liliana şi Raportul de evaluare întocmit de Ec. Simona Suciu şi Ing. Lucian Rusu privind identificarea, dezmembrarea şi evaluarea terenului menţionată la Art. 1.
Art. 7. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.