Hotărârea nr. 6/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "P.U.D. - LOCUINTA P + M, STR. OITELOR F.N., BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIAL

HOTĂRÂREA NR. 6

 

 

 Obiect: aprobarea documentaţiei "P. UD. - Locuinţa P + M, str. Oiţelor fn., Braşov"


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 56.593 din 25 noiembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P. U.D. - şocuinţă P +M, str. OiţeIor fn., Braşov"; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

 

  
 HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Locuinţă P + M, str. Oiţelor f .n., Braşov", iniţiată de TUDOR HORIA şi elaborată de S.C. SA TYA PROIECT S.R.L., terenul fiind în proprietatea beneficiarului, conform extrasului C.F. nr. 25176 din 13 iulie 2004, înscris în C.F. nr. 6820, sub nr. top. (11095, 11098/2)/(2/1/1/1/2), având suprafaţa totală de 616 m.p.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.