Hotărârea nr. 598/2005

APROBAREA ASOCIERII MUN. BRASOV CU SC PIMEN SRL IN VEDEREA EDIFICARII SI EXPLOATARII UNUI SPATIU COMERCIAL IN STR. URANUS NR. 1

 

 

HOTĂRÂREA NR. 598

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu S.C. PIMEN S.R.L,. în vederea edificării şi
exploatării unui spaţiu comercial în str. Uranus nr. 1;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 63.730 din 20 septembrie  2005 ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul  Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu ;  
Având în vedere prevederile Codului Comercial, cap. 2, secţiunea I,   art. 251 – 256;
                În temeiul art. 38, lit. f şi şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu S.C. PIMEN S.R.L., în vederea edificării şi exploatării unui spaţiu comercial în str. Uranus nr. 1, conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea comisiei de negociere a clauzelor contractuale compusă din presedinţii comisiilor 1, 2 ,5 ale Consiliului Local şi 3 reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
Art. 3. Contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. PIMEN S.R.L., va fi înaintat spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.