Hotărârea nr. 597/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;B-DUL. GARII F.N.;CONFORM H.C.L. 517/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 597

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi
 S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L. în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, B-dul. Gării f.n., conform H.C.L. 517/2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 63.739/2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, B-dul. Gării f.n., conform H.C.L. 517/2005 ;
Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; H.C.L. nr. 447/2005 şi                     H.C.L. nr. 517/2005 ;
                    În temeiul art. 38, lit. x  şi art. 46 din Legea Administraţiei   Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L. conform anexei 1, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2.   Se însuşeşte Documentaţia tehnico - economică – studiul de fezabilitate - întocmit de S.C. PROIECT BRASOV S.A. având ca obiect edificare bloc de locuinţe B-dul Gării f.n., Braşov.
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.