Hotărârea nr. 594/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. COBCO S.A. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM H.C.L. 513/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 594

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. COBCO S.A., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Oltului f.n., conform H.C.L. nr. 513/2005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 63.737/ 2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov   şi S.C. COBCO S.A., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Oltului f.n., conform H.C.L. nr.   513/2005;
Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; H.C.L. nr. 447/2005 şi H.C.L.           nr. 513/2005;
În temeiul art. 38, lit. x  şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Brasov şi S.C. COBCO S.A., conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L. având ca obiect edificare bloc de locuinţe str. Oltului f.n., Braşov.         
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.