Hotărârea nr. 593/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. OLTULUI F.N.;CONFORM H.C.L. 515/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 593

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere in participatiune incheiat intre Municipiul Brasov si S.C. Standard Consulting S.R.L. in vederea construirii unui bloc de locuinte in regim de credit ipotecar in Brasov, str. Oltului f.n., conform H.C.L. 515/2005.
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Brasov intrunit in sedinta la data de 26 septembrie 2005;
 Analizand expunerea de motive, privind aprobarea contractului de asociere in participatiune incheiat intre Municipiul Brasov si S.C. Standard Consulting S.R.L. in vederea construirii unui bloc de locuinte in regim de credit ipotecar in Brasov, str. Oltului f.n., conform H.C.L. 515/2005 si raportul de specialitate al Biroului Valorificare Imobile din cadrul Directiei Patrimoniu inregistrat cu numarul 63.736/2005.
      Avand in vedere prevederile art. 251–256 din Codul Comercial; H.C.L. nr. 447/2005 si HCL nr. 515/2005 .
     In temeiul art.38 lit. “x” si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001.
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
Art.1 Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Brasov si S.C. Standard Consulting S.R.L. conform anexei 1, parte integranta a prezentei hotarari.
 
Art.2 Se insuseste Documentatia tehnica – studiu de fezabilitate intocmit de S.C. Danina Star S.R.L. avand ca obiect edificare bloc de locuinte str. Oltului f.n. Brasov.         
 
Art.3 Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.