Hotărârea nr. 592/2005

APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BRASOV SI S.C. FLORADI INVEST S.R.L. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINTE IN REGIM DE CREDIT IPOTECAR IN BRASOV;STR. CARPATILOR F.N.;CONFORM H.C.L. 511/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 592

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:  aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi 
 S.C. FLORADI INVEST S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Carpaţilor f.n., conform H.C.L. nr. 511/2005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 63.735/2005, privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune încheiat între Municipiul Braşov şi   S.C. FLORADI INVEST S.R.L., în vederea construirii unui bloc de locuinţe în regim de credit ipotecar în Braşov, str. Carpaţilor f.n., conform H.C.L. nr. 511/2005;                                                                                                                                                      
Având în vedere prevederile art. 251 – 256 din Codul Comercial; H.C.L. nr. 447/2005 şi H.C.L.         nr. 511/2005 ;
În temeiul art. 38,   lit. x   şi   art. 46 din Legea   Administraţiei   Publice Locale nr.  215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. FLORADI INVEST S.R.L. conform anexei 1, care face parte integrantă din   prezenta   hotărâre.
 
 
Art. 2.  Se însuşeşte Documentaţia tehnică – studiu de fezabilitate nr. 681 din 11 august   2005, întocmit de S.C. Proiect Braşov S.A., având ca obiect edificare bloc de locuinţe, str. Carpaţilor f.n., Braşov.         
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.