Hotărârea nr. 591/2005

VANZAREA TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV;STR. IULIU MANIU NR. 64;CATRE BULGAREA LIDIA SI PETA PAUL.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 591

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect :   vânzarea terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, către Bulgărea Lidia şi Peta Paul;
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
      Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 54.436/2005, privind vânzarea terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, către Bulgărea Lidia şi Peta Paul ;
       Având în vedere Hotărârea nr. 21/2000 republicată conform H.C.L. nr. 397/2004, Hotărârea nr. 55/2001, republicată conform H.C.L. nr. 397/2004, C.U. nr. 3.335/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
        În temeiul art. 38, lit.  f şi h, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001.
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
        Art. 1.  Se aprobă dezmembrarea imobilului teren înscris în C.F. nr. 11766 Braşov cu nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2,   în conformitate c u C.U. nr. 3.335/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei Cadastrale întocmite de ing. Marilena Catana, anexate.
 
        Art. 2.  Se recunoaşte dreptul de proprietate al d-nei Bulgărea Lidia şi al d-lui Peta Paul asupra imobilelor garaje situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, construite în baza Autorizaţiei de Construire nr. 368/1967.
 
        Art. 3.  Se aprobă vânzarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 64, identificate prin C.F. nr. 11766 Braşov:
         - cu nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/4 , în suprafaţă de 22 m.p., către Bulgarea Lidia.
         - cu nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/5, în suprafaţă de 22 m.p., către Peta Paul.
 
        Art. 4. Preţul terenurilor menţionate la art. 2 este de 748 Euro (34Euro/mp) pentru terenul cu  nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/4 si 748 Euro (34 Euro/mp) pentru terenul cu nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/5 ce va fi plătit în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se va face plata.
 
        Art. 5.  Pe parcela cu nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/1 se constituie dreptul de servitute de trecere cu maşina şi piciorul pentru parcelele cu nr. top. de la 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/2 până la 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/17.
 
        Art. 6.  Se revocă dreptul de administrare operativă a “I.C.R.A.L. Braşov” înscris în C.F. nr. 11766 Braşov, la C + 1,3.
 
        Art. 7. Primarul   Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.