Hotărârea nr. 59/2005

OBIECT: ALOCAREA SUMEI DE 154.000.000 LEI NECESARA PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE ÎNTRETINERE A CENTRULUI MUSASHICO - JAPONIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANA

HOTĂRÂREA NR. 59

 Obiect: Privind alocarea sumei de 154.000.000 lei necesară pentru acoperirea
cheltuielilor de întreţinere a Centrului Musashico - Japonia.

 

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului pentru Relaţii Externe, O.N.G. din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrate cu nr. 2.637 din 17 ianuarie 2005, prin care s-a propus alocarea sumei de 154.000.000 lei, necesară pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a Centrului Musashino - Japonia;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, alin. 1 şi alin. 2, lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 154.000.000 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a Centrului Musashino - Japonia.
Art. 2. Plata se va face din Capitolul 51.02. - Autoritati publice.

Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.