Hotărârea nr. 589/2005

ACORDUL MUNICIPIULUI BRASOV;IN CALITATE DE COPROPRIETAR AL IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR. N. BALCESCU NR.62 – HALA STAR;PENTRU REAMENAJARE FATADA LA SPATIUL COMERCIAL - DETINUT IN PROPRIETATE DE S.C. TOTAL SRL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 589

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:   acordul Municipiului Braşov, în calitate de coproprietar al imobilului situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 62 – Hala Star, pentru reamenajare faţadă la spaţiul comercial - deţinut în proprietate de S.C. TOTAL SRL;
 
 
 
 
   Consiliul Local al   Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
   Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 61.764/2005, privind acordul Municipiului Braşov, în calitate de coproprietar al imobilului situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 62 – Hala Star, pentru reamenajare faţadă la spaţiul comercial - deţinut în proprietate de S.C. TOTAL SRL;
                   Având în vedere prevederile art. 599 din Codul Civil;
                    În   temeiul art.38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
     Art. 1.   Se aprobă executarea lucrărilor de construcţii, de către S.C. TOTAL S.R.L – la faţada spaţiului comercial pe care îl deţine în proprietate, situat în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 62, conform cu C.U. nr. 236 din 28 ianuarie   2005 şi a planurilor de situaţie anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
    Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.