Hotărârea nr. 588/2005

APROBAREA DEZMEMBRARII IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR. LUNGA NR. 75;INSCRIS IN C.F. NR. 11709 BRASOV CU NUMAR TOP 93/1;93/2;95/1;95/2;95/3 TOTUL/2 – LOT II.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 588

din data de 26 septembrie 2005

 

 

 Obiect:   aprobarea dezmembrarii imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 75, înscris în C.F. nr. 11709 Braşov, cu nr. top. 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 95/3 totul/2 – lot II.
 
 
 
 
                    Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
                   Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 57.624/2005, privind  aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 75, înscris în C.F. nr. 11709 Braşov, cu nr. top. 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 95/3 totul/2 – lot II;
                Având în vedere C.U. nr. 2.834/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii  nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
               În temeiul art. 38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
     Art. 1.   Se aprobă dezmembrarea imobilului situat in Braşov, str. Lungă nr. 75, înscris în C.F. nr. 11709 Braşov, cu nr. top. 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 95/3 totul/2 – lot II, în conformitate cu C.U. nr. 2.834/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei tehnice întocmită de ing. Adrian Ursan prin S.C. DANINA STAR S.R.L., anexate.
 
 
    Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.