Hotărârea nr. 587/2005

ALOCAREA SUMEI DE 341.000 RON NECESARA LUCRARILOR DE REPARATII LA IMOBILUL DIN BRASOV;CARTIER STUPINI INSCRIS IN C.F. NR. 25438 CU NUMAR TOP 11056.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 587

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: alocarea sumei de 341.000 RON,  necesara lucrărilor de reparaţii la imobilul din Braşov, cartier Stupini, înscris în C.F. nr. 25438 cu nr. top. 11056;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând expunerea de motive, privind alocarea sumei de 341.000 RON,  necesară lucrărilor de reparaţii la imobilul din Braşov, cartier Stupini, înscris în C.F. nr. 25438 cu nr. top. 11056 şi Raportul de specialitate al Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrat cu nr.  56.588/2005, precum şi Referatul de specialitate al Serviciului Buget;  
Având în vedere prevederile art. 16, lit. e   din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004; H.C.L. nr. 431/2005;                                    
                    În   temeiul art. 38, lit. f    şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
        Art. 1.   Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 341.000 RON,  din capitolul  63.02 Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe” necesară lucrărilor de reparaţii la imobilul din Braşov, cartier Stupini, înscris în C.F. nr. 25488 cu nr. top. 11056, proprietatea Municipiului Braşov, către  S.C. RIAL S.R.L. în calitate de administrator.
 
 
 
         Art. 2. Primarul   Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.