Hotărârea nr. 586/2005

VANZAREA TERENULUI AFERENT IMOBILULUI SITUAT IN BRASOV;STR. REPUBLICII NR.8;INSCRIS IN CF NR. 377;NR. TOP. 5431/2 LOT II;CATRE MANICA MARCELA SI MANICA CORNELIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 586

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: vânzarea terenului aferent imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr.8, înscris în CF nr. 377; nr. top. 5431/2 lot II, către Manica Marcela şi Manica Corneliu;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă  la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 55.540/2005, privind vânzarea terenului aferent imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 8, înscris în C.F. nr. 377; nr. top. 5431/2 lot II, către Manica Marcela şi Manica Corneliu;
                 Având în vedere Procesul – Verbal din 19.09.2005 al Comisiei constituită conform Dispoziţiei de Primar nr. 3.075/2005;
                   În temeiul art.38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 8, înscris în C.F. nr. 377, cu nr. top. 5431/2, în cotă de 3,15 % din P.U.C. (teren de 406,80 m.p.), adică 12,814 m.p., către Manica Marcela şi Manica Corneliu.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 1025,12 Euro ( 80 Euro/m.p.).
 
 Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea   la indeplinire a prezentei hotărâri.