Hotărârea nr. 585/2005

MODIFICAREA H.C.L. NR. 52/2000 PRIVIND IDENTIFICAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4;5 MP;SITUAT IN BRASOV;ALEEA CONSTRUCTORILOR NR. 17 CONCESIONAT PENTRU REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 585

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea H.C.L. nr. 52/2000, privind identificarea terenului în suprafaţă de 4,5 m.p., situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 17, concesionat pentru realizare acces din exterior;
 
 
    Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
  Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 56.463/2005, ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, .privind modificarea  H.C.L. nr. 52/2000, privind identificarea terenului în suprafaţă de 4,5 m.p., situat în Braşov, Aleea Constructorilor nr. 17, concesionat pentru realizare acces din exterior ;
Având în vedere H.C.L. nr. 52/2000, C.U. nr. 2.234/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38, lit. fg   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 52/2000, astfel:
 “ Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 26.189 Braşov, cu nr. top. 9359/3/2/1/1, conform C.U. nr. 2.234/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Zaharia Cosmin, anexate”.
 
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 52/2000, astfel:
“Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17, identificat prin C.F. nr. 26.189 Braşo, cu nr. top. 9359/3/2/1/1/2, în suprafaţă de 4,50 m.p., către Pleoţ Ion Fanuţ şi Pleoţ Elena”.
 
Art. 3. Art. 2, art. 3 si art. 4 din H.C.L. nr. 52/2000, rămân neschimbate.
 
Art. 4. H.C.L. nr. 52/2000 completată conform art. 1 şi modificată conform art. 2 din prezenta hotărâre va fi republicată.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei   hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   HOTĂRÂREA  NR. 52/28 februarie 2000
       Republicată conf. H.C.L. nr. 585/26 septembrie 2005
 
 
 
Obiect: însuşire “Raport de expertiză tehnică – evaluare”, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Pleoţ Ion Fănuţ şi Pleoţ Elena;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 februarie 2000;
Analizând referatul nr. Ad. 18.158/1999, al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 2, în vederea extinderii construcţiilor existente;
Având în vedere prevederile art. 12, lit. “b” din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998, republicată;
În temeiul art. 20. Lit. “g” şi art. 28 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 69/1991, republicată,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 2, identificat prin C.F. nr. 36.189 Braşov, cu nr. top. 9359/3/2/1/1/2, în suprafaţă de 4,5 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Pleoţ Ion Fănuţ şi Pleoţ Elena.
 
Art. 2. Se însuşeşte Raportul de expertiză tehnică – evaluare, întocmit de ing. Gh. Madan, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă de Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont este de 1.100.000 lei, adică 61,4 USD ( 1USD = 17.917 lei, la data de 22.12.1999), revenind o redevenţă de 0,55 USD /m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 4.   Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3219/1999 este de trepte de acces şi podest la imobilul înscris în C.F. nr. 31.880 cu nr. top. 9359/3/2/2/2.
 
    Art. 5. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 26.189 Braşov, cu nr. top. 9359/3/2/1/1, conform C.U. nr. 2.234/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Zaharia Cosmin, anexate.
 
Art. 6.   Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.