Hotărârea nr. 584/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. ZIZINULUI NR. 37 ;IN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR S.C. STELEXPERT S.R.L. BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 584

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Brasov, str. Zizinului nr. 37 , în vederea realizării unui acces
 din exterior, beneficiar S.C. STELEXPERT S.R.L. Braşov.
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
                Analizând expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 42.652/2005, .prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 37, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. Stelexpert S.R.L. Braşov;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e   din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, C.U. nr. 3362/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov, precum şi prevederile Legii nr. 7/1996 a Cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 38, lit. f   şh   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001.
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 Art. 1.  Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31217 A la A + 2, în conformitate cu C.U. nr. 3.362/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentatiei Topo – Cadastrală întocmită de ing. Simon Gheorghe, anexate.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 37, identificat prin CF nr. 31217 A, cu nr. top. 8788/1/3/2, în suprafaţă de 3,75 m.p., catre S.C. Stelexpert S.R.L. Braşov.
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 Euro/ mp , revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani .
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. 500/2005 este de realizare a unui acces din exterior (trepte de acces şi podest) la imobilul înscris în C.F. nr. 31218, cu nr. top. 8789/XXXV.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.