Hotărârea nr. 583/2005

COMPLETAREA H.C.L. NR. 273/2005 REFERITOARE LA CONCESIONAREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1;05 MP;SITUAT IN BRASOV;STR. ZIZINULUI NR. 38 PENTRU REALIZARE ACCES DIN EXTERIOR.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 583

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: completarea H.C.L. nr. 273/2005 referitoare la concesionarea terenului în suprafaţă de 1,05 mp,
situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, pentru realizare acces din exterior;
 
 
 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 55.744/2005, privind completarea H.C.L. nr. 273/2005 referitoare la concesionarea terenului în suprafaţă de 1,05 mp, situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, pentru realizare acces din exterior;
Având în vedere H.C.L. nr. 273/2005, C.U. nr. 1.398/2005 eliberat de Primâria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art.38, lit. f   şi art. 46 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001.
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.    Se aprobă completarea H.C.L. nr. 273/2005 astfel:
 “Se aproba dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31529 Braşov cu nr. top. 7488/5/1, conform C.U. nr. 1398/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţia Tehnică Topografică întocmită de ing. Petru Valentina, anexate.”
 
 
Art. 2. Art. 1, 2, 3 si 4 din H.C.L. nr. 273/2005 rămân neschimbate.
 
 
Art. 3. H.C.L. nr. 273/2005 completată conform art. 1 din prezenta hotărâre, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei h otărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA  NR. 273/30 mai 2005
         Republicată conf. H.C.L. NR. 583/26 septembrie 2005
 
 
 
Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, în vederea realizării
unui acces din exterior, beneficiari Banciu Simion şi Banciu Domnica;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 25.851/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari Banciu Simion şi Banciu Domnica;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi  h   şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 38, identificat prin C.F. nr. 31529, cu nr. top. 7488/5/1/2, în suprafaţă de 1,05 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Banciu Simion şi Banciu Domnica.
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 3.634/2004, este de realizare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31530, cu nr. top. 7488/1/28.            
       
Art. 5.   Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31.529 Braşov cu nr. top. 7488/5/1 conform C.U. nr. 1.398/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţia Tehnică Topografică întocmită de ing. Petru Valentina, anexate.
 
Art. 6.    Primarul Municipiului Braşov va asigura   ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.