Hotărârea nr. 582/2005

CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. BD. 15 NOIEMBRIE NR. 100 ;IN VEDEREA REALIZARII UNUI ACCES DIN EXTERIOR;BENEFICIAR S.C. TACTON TRADING S.R.L. BRASOV.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 582

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 100 , în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TACTON TRADING S.R.L. Braşov.
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă  la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 45290/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 100 , în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. TACTON TRADING S.R.L. Braşov;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e  din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ) şi art.1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor,  C.U. nr. 3483/2005 eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 38, lit. f   şi   h   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 26748 cu nr. top. 6741/1/2/34, în conformitate cu C.U. nr. 3483/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Cadastrale întocmită de ing. Zaharia Cosmin.
 
Art. 2.Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 100, identificat prin C.F. nr. 26748, cu nr. top. 6741/1/2/34/2, in suprafata de 10 m.p., catre SC TACTON TRADING SRL BRASOV.
 
Art. 3.  Preţul terenului menţionat la art.1 este de 100 Euro/mp, revenind o redevenţă anuală de 4 Euro / mp, ce se va plăti în lei la cursul comunicat de BNR pentru ziua în care se face plata .
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioada de 49 ani .
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. 5286/2004 este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 29.994, cu nr. top. 6738/7/I.
 
Art. 6.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.