Hotărârea nr. 581/2005

COMPLETAREA ANEXELOR 1 SI 2 LA HCL NR. 503/2005 – “PRIVIND LISTA SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE CARE FAC OBIECTUL OUG NR. 110/2005”

 

 

HOTĂRÂREA NR. 581

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: completarea anexelor 1 şi 2 la H.C.L nr. 503/2005 – “privind lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale care fac obiectul O.U.G. nr. 110/2005”
 
 
 
 
 
 
              Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune completarea anexelor 1 si 2 la H.C.L. nr. 503/2005 – privind lista spatiilor cu destinaţia de cabinete medicale care fac obiectul O.U.G. nr. 110/2005; 
                Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005 – “privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical”;
In temeiul art. 38, lit. f, art. 46 şi   art. 125, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 503/2005 – “privind spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale care trec din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov”, astfel: “Adresa spaţiu: Braşov, str. Cometei nr.1/ Nr. poziţie în Anexa 2 la H.G. nr. 972/2002 – poz. 6226/ Nr. poziţie din anexa la H.C.L. nr. 286/1999, republicată, cap. “H” – poz 459”.         
 
 
Art. 2. Se aprobă completarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 503/2005 – “privind lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, care fac obiectul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005”, cu imobilul situat în Braşov, str. Cometei nr. 1.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local   nr. 503/2005 cu anexele 1 şi 2, completate conform art. 1 şi art. 2, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         HOTĂRÂREA NR. 503/ 29 august 2005
        Republicată conf. H.C.L. nr. 581/26 septembrie 2005;             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect:    lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în proprietatea privată a Municipiului Braşov, care fac obiectul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 51.677/2005, prin care se propune lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în proprietatea Municipiului Braşov, care fac obiectul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005 – privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, art. 46 şi art. 125, alin. (1)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale situate în imobilele descrise în anexa 1.
 
Art. 2. Se aprobă lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, care vor fi vândute în temeiul O.U.G. nr. 110 din 22 iulie 2005, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Se desemnează domnul GABOR IMRE şi domnul NICA MARIUS, în calitate de membri titulari ai comisiei de vânzare a spaţiilor medicale conform O.U.G. nr. 110/2005.
 
Art. 4. Se desemnează doamna GURGU MINERVA  şi doamna ŢOP FERGHETE CARMEN, în calitate de membri supleanţi ai comisiei menţionate la art. 3.
 
Art. 5. Lucrările de secretariat ale comisiei vor fi asigurate de Secretarul Municipiului Braşov.
 
Art. 6. Pentru activitatea depusă în cadrul comisiei, membrii acesteia, vor primi o indemnizaţie lunară egală cu salariul minim pe economie, stabilit prin Hotărâre de Guvern, care se va achita din fondurile realizate din vânzarea cabinetelor medicale.
 
Art. 7.  Primarul   Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 3 şi art. 4 vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.