Hotărârea nr. 580/2005

REPARTIZAREA LOCURILOR DE VECI/INHUMARE;ATRIBUITE IN MOD GRATUIT – IN PARCELELE SPECIAL AMENAJATE;SITUATE IN CIMITIRUL MUNICIPAL BRASOV;CATRE PERSOANELE CARE BENEFICIAZA DE ACEST DREPT;CONFORM PREVEDERILOR LEGILOR SPECIALE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 580

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: repartizarea locurilor de veci/înhumare, atribuiteîin mod gratuit – în parcelele special amenajate, situateîin Cimitirul Municipal Braşov, către persoanele care beneficiază de acest drept, conform prevederilor legilor speciale;
 
 
 
 
Consiliul Local al   Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 56118/2005, prin care se propune repartizarea locurilor de veci/înhumare, atribuite în mod gratuit – în parcelele special amenajate, situate în Cimitirul Municipal Braşov, către persoanele care beneficiază de acest drept, conform prevederilor legilor speciale
Având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 44/1994, modificată şi completată prin Legea  nr. 167/2002; art.5, alin 1, lit. h   din Legea nr. 341/2004; art.5, lit. h din Legea nr. 189/2000; art.6, lit. h din Decret - Lege nr. 118/1990, modificat şi completat prin Legea nr. 55/1998;
In temeiul art.38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr .215/2001.
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă ca repartizarea locurilor de veci/înhumare, care se atribuie în mod gratuit, în parcelele speciale din Cimitirul Municipal Braşov - situat în str. Dimitrie Anghel nr. 21, către persoanele care beneficiază de acest drept, conform prevederilor legale, să se realizeze de către S.C. COMPREST S.A. numai în momentul producerii decesului acestor persoane, în baza aprobării nominale prealabile, prin care se acordă în mod gratuit locul de veci.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. COMPREST S.A., vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.