Hotărârea nr. 58/2005

OBIECT: MAJORAREA TARIFULUI/GARDIAN PUBLIC CU ÎNCEPERE DE LA 1 IANUARIE 2005, PRIN ACT ADITIONAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA

HOTĂRÂREA NR. 58

 Obiect: Privind majorarea tarifului pentru gardian public cu începere de la 1 ianuarie
2005, prin act adiţio
nal.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Servicii Interne, înregistrate cu nr. 60.020 din 13 decembrie 2004, prin care s-a propus modificarea tarifului pentru gardian public prin majorarea cheltuielilor cu salariile şi a cheltuielilor materiale;
Având în vedere prevederile Cap. IV, Art. 3 şi Cap. V, Art. 4.3. din Contractul de Prestari Servicii nr. 230/219/2002;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. q şi Art. 46 din Legea Adrninistratiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea tarifului pentru prestaţia efectuată pentru gardian public de la suma de 7.308.282 lei, la 8.036.440 lei, prin majorarea cheltuielilor cu salariile de la 6.681.288 lei, la 7.359.914 lei şi a cheltuielilor materiale de la 626.994 lei la 676.526 lei, prin act adiţional.
Art. 2. Majorarea tarifului se aplică de la 1 ianuarie 2005.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.