Hotărârea nr. 579/2005

COMPLETAREA H.C.L. NR. 435/2005 REFERITOARE LA CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT IN BRASOV;STR. CALEA FAGARASULUI NR. 7;CATRE AIONESEI RENARD SILVIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 579

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: completarea H.C.L. nr. 435/2005 referitoare la concesionarea terenului situat in Brasov, str. Calea Fagarasului nr. 7, catre Aionesei Renard Silviu;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 39.836/2005, privind completarea H.C.L. nr. 435/2005 referitoare la concesionarea terenului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului nr. 7, către Aionesei Renard Silviu ;
Având în vedere H.C.L. nr. 435/2005;
În temeiul art. 38, lit.  şi    şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 435/2005 astfel:“concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani”.
 
 
Art. 2. Art. 1, 2, 3 si 4 din H.C.L. nr. 435/2005 rămân neschimbate.
 
Art. 3. H.C.L. nr. 435/2005 astfel completată, va fi republicată.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 435/2005,
republicată conform H.C.L. nr. 579/2005
 
 
 
Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 7, către Aionesei Renard Silviu;
                 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 iulie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 39.836/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 7, către Aionesei Renard Silviu;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, art.1, alin. 2 din Legea      nr. 219/1998 şi H.G. nr. 525/1996;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f   şi h şi   art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Seaprobă trecerea terenului înscris în C.F. nr. 1, cu nr. top. 12211/a/1/1/5, care figurează la nr. crt. 2104, din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 286/1999, în domeniul privat al Municipiului Braşov.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, Calea Făgăraşului nr. 7, înscris în C.F. nr. 1, cu nr. top. 12211/a/1/1/5 (A + 930) în suprafaţă de 166,536 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Braşov, necesar extinderii construcţiilor existente, către Aionesei Renard Silviu.
 
Art. 3. Preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 13,46 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 0,54 Euro/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1.517/2005 este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 15520, cu nr. top. 12211/a/5/1.
 
Art. 5    Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 6 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.