Hotărârea nr. 578/2005

DAREA IN ADMINISTRARE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT A PIETEI TRAIAN DIN BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 578

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: darea în administrare Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont a pieţei Traian din Braşov;
 
 
            
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data   de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 3.795 din 20 septembrie 2005 ale Serviciului Public Administrare Pieţe si Salvamont;
Având în vedere prevederile art. 9, alin 2 şi art. 24, alin. 1 din H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.   g şi t din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată;
                                                            
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrare Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont a pieţei Traian din Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare al pieţei Traian conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.