Hotărârea nr. 577/2005

MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.152/28 MARTIE 2005 CE ARE CA OBIECT NECESITATEA UNUI REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTELOR DE COMERT PE LOCURILE PUBLICE AMENAJATE DIN MUNICIPIUL BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 577

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea şi completarea H.C.L nr. 152 din 28 martie 2005 ce are ca obiect necesitatea unui regulament de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ pe locurile publice amenajate din Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
            
Consiliul Local al Municipiului Braşov,   întrunit în şedinţă ordinara la data  de 26 septembrie 2005;
Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate nr. 3.796/20 septembrie 2005 ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont;
Având în vedere prevederile art. 27 din H.C.L. nr. 152/2005 privind crearea prin hotărâre de consiliu local de noi locuri publice de desfacere amenajate;
In temeiul art.38, alin 2, lit. ft şi w şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată;
                                                            
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se completează art. 26, alin. 4 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 152 din 28 martie 2005, în sensul ca în zona III va fi inclusă Piaţa Traian.
 
 
Art. 2. Se completează art.33 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov în sensul că vor fi incluse tarifele pentru piaţa Traian corespunzătoare zonei III, respectiv piaţa Traian – 16.000 lei/mp/zi; Hala Traian – 20.000 lei/mp/zi.
 
 
Art. 3. Se modifică obiectul H.C.L. nr. 152/2005 care va avea următorul cuprins:
“Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov”
 
 
Art. 4. H.C.L. nr.152 din 28 martie 2005 astfel completată şi modificată va fi republicată.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 152/2005
republicată conform H.C.L. nr. 577/26 septembrie 2005
 
 
 
 
Obiect:   aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 1.099 din data de 18 martie 2005 ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, privind necesitatea adoptării unui regulament de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ pe locurile   publice amenajate din Municipiul Braşov;
Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov; 
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f, t, w şi art. 46  din   Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată;
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a actelor de comerţ în locurile publice amenajate din Municipiul Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 287/2002 precum şi orice altă dispoziţie contrară prezentei hotărâri se revocă.
 
 
Art. 3. Se va completa art. 4 din regulamentul menţionat la art. 1 cu pieţele volante având un orar de funcţionare şi zone de amplasare bine delimitate.    
   
      
Art. 4. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.