Hotărârea nr. 576/2005

MODIFICAREA H.C.L. NR. 481/02 DECEMBRIE 2002

 

 

HOTĂRÂREA NR. 576

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea H.C.L. nr. 481 din 2 decembrie 2002;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând referatul de specialitate nr. 7.050/2005 al S.C. R.I.A.L. S.R.L. şi expunerea de motive  nr. 7.049/2005 privind excluderea unui număr de 31 de spaţii comerciale şi prestări - servicii care nu fac obiectul Legii nr. 550/2002;
Având în vedere prevederile art. 1, 5 şi 6   din Legea nr. 550/2002 şi art. 43 din Legea nr. 10/2001;
In temeiul art. 38, lit. h si f   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se modifică H.C.L. nr. 481/2002, republicată, şi se aprobă scoaterea de pe lista spaţiilor comerciale sau de prestări - servicii aflate în proprietatea privată a Statului şi care pot fi vândute în temeiul Legii nr. 550/2002 a unui număr de 31 de spaţii cuprinse în lista anexă la prezenta hotărâre şi care nu fac obiectul Legii nr. 550/2002.
 
Art. 2.   H.C.L. nr. 481 din 2 decembrie 2002 va fi republicată.
 
Art. 3.   Primarul Municipiului Braşov şi   S.C. R.I.A.L. S.R.L. Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 481 din data de 2 decembrie 2002,
republicată conform H.C.L. nr. 141/2003; 11/2004; 44/2004; 233/2004; 308/2004 şi conform H.C.L. nr. 576/2005;
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiect: aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.;
            
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 decembrie 2002;
Analizând referatul nr. ad. 30.009 din 2 decembrie 2002 al S.C. RIAL S.R.L., privind propunerea de aprobare a listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea acesteia;
Văzând prevederile art. 5 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
In temeiul art. 38, lit. f şi h, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care vor fi vândute în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. va proceda la reducerea corespunzătoare a capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Braşov.
 
Art. 3. Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Serviciului Public Patrimoniu, sau a societăţilor comerciale ori a regiilor autonome din subordinea Consiliului Local, membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, constituită conform prevederilor Dispoziţiei nr. 2.152/2002, vor primi o indemnizaţie lunară egală cu salariul minim pe economie, stabilită conform normelor legale în vigoare.
 
Art. 4. Conducerea S.C. RIAL S.R.L. şi Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.