Hotărârea nr. 575/2005

REPARTIZAREA LOCUINTEI SOCIALE DIN STR. VISINULUI NR.1A;BL.7 P;SC.A;AP.12

 

 

HOTĂRÂREA NR. 575

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: repartizarea locuinţei sociale din str. Vişinului nr. 1 A, bl.7 P, sc. A, ap.12;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de Specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 12.309 din 20 septembrie 2005, prin care se propune repartizarea unei locuinţe sociale, respectiv un apartament   cu trei camere;
Având în vedere Legea nr. 114/1996, privind locuinţele şi Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996;
Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 481/2005 privind aprobarea listei de priorităţi cu persoanele îndreptăţite să beneficieze de locuinţe sociale şi ale H.C.L. nr. 482/2005 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale, a modelului de cerere şi a actelor necesare întocmirii dosarului solicitantului;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. s, art. 68, alin. 1, lit. p din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă repartizarea locuinţei sociale, respectiv un apartament cu trei camere situat în Braşov, str. Visinului, persoanelor îndreptatite să beneficieze de locuinţe sociale, conform listei de priorităţi şi a punctajului obţinut de fiecare solicitant în parte şi anume:
- doamnei Bentaru Maria;
    - doamnei Zablau Cornelia;
    - doamnei Zvancea Maria.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi   Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.