Hotărârea nr. 574/2005

APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN PE LUNA SEPTEMBRIE 2005

 

 

HOTĂRÂREA NR. 574

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna septembrie 2005;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului   Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale    înregistrate cu nr. 12.086 din 14 septembrie 2005 prin care s-a propus aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport in comun pe luna septembrie 2005.
 Având în vedere art. 18, lit. j şi art. 19, lit. g din Legea nr. 519/2002 privind protecţia specială a persoanelor cu handicap; Legea 343 din 12 iulie 2004; art. 4 alin. (2) din Ordinul 290 din 17 aprilie 2003, privind aprobarea normelor metodologice pentru modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban şi interurban; H.C.L. nr. 71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i   şi   s   şi   art. 46,   pct. 1 din Legea   Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă lista nominală a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna septembrie 2005, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale, prin Serviciul Resurse Umane şi Serviciul financiar, contabilitate, buget va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.