Hotărârea nr. 573/2005

TRANSFORMAREA SERVICIULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST DIN CADRUL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV IN CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST;SERVICIU PUBLIC CU PERSONALITATE JURIDICA IN SUBORDINEA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 573

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: transformarea Serviciului pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005,
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 12.310 din 20 septembrie 2005, prin care se propune organizarea Serviciului pentru Persoane Fără Adăpost în Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov;
Având în vedere prevederile art. 5, alin.1, art. 7 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială, O.U.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, Regulamentul - Cadru din 9 iunie 2005 de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, H.C.L. nr. 71/2003 republicata privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;
In temeiul art. 38, alin. 1, lit. is   şi   art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă transformarea Serviciului pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov în Centrul pentru Persoane Fără Adăpost în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.
 
 
Art. 2. Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, instituţie de asistenţă socială de interes local, este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale.
 
 
Art. 3. Centrul pentru Persoane Fără Adăpost va avea sediul în Braşov, str. Zizinului nr. 126 C.
 
 
Art. 4. Directorul Centrului va exercita funcţia de ordonator terţiar de credite.
 
 
Art. 5. Centrul pentru Persoane Fără Adăpost va avea ca obiect de activitate asigurarea protecţiei sociale persoanelor fără adăpost care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Braşov.
 
 
Art. 6. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Centrul pentru Persoane Fără Adăpost va prezenta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov, organigrama, statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrul pentru Persoane Fără Adăpost.
 
 
Art. 7. În termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, bunurile proprietatea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov ce urmează a fi gestionate de Centrul pentru Persoane Fără Adăpost vor fi predate acestuia, respectiv preluate pe bază de protocol.
 
 
. / .
 
 
- 02 -
 
 
 
Art. 8. Finanţarea Centrului pentru Persoane Fără Adăpost se va face din venituri proprii şi subvenţie din bugetul local.
 
 
Art. 9. Se numeşte domnul KURKO INCZE, în funcţia de director interimar al Centrului pentru Persoane Fără Adăpost până la ocuparea postului prin concurs.
 
 
Art. 10. Personalul din cadrul Serviciului pentru Persoane Fără Adăpost se transfera în interesul serviciului la instituţia nou   înfiinţată păstrându-şi funcţiile, salarizarea şi atribuţiile conform fişei posturilor.
 
 
Art. 11. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Republicată conform H.C.L. nr. 321 din 29 mai 2006