Hotărârea nr. 572/2005

ACORDAREA INLESNIRILOR LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C. HIDROMECANICA S.A BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 572

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către S.C. HIDROMECANICA S.A Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 97868 din data de 16 septembrie 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov;
Având în vedere prevederile articolului unic, punctul 2, alin. (2) şi punctul 3, alin. (2^1) din Legea  nr. 244 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante, a art. 26, alin. (9) şi alin. (10), precum şi ale art. 121, alin.(2), art. 122 şi art. 123, lit. c şi lit. e şi art.124 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
În temeiul art.38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001;
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se  aprobă scutirea în proporţie de 90% la plata obligaţiilor bugetare până la data de 31 decembrie 2003, în cuantum de   453.558,24 RON a S.C. HIDROMECANICA S.A. Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă scutirea la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor în cuantum de 364.940,01 RON.
 
 
Art. 3. Se aprobă scutirea la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente debitului restant al S.C. HIDROMECANICA S.A. Braşov, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la data emiterii ordinului comun în cuantum de 96.507,11 RON, sumă calculată de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor (7 ianuarie 2005) până la data de 16 septembrie 2005. Această sumă va fi actualizată la data emiterii ordinului comun.
 
 
Art. 4. Se aprobă eşalonarea la plata obligaţiilor bugetare a S.C. HIDROMECANICA S.A. Braşov în sumă de 1.361.526,09 RON pe o perioadă de 18 luni, calculată la data de 16 septembrie 2005, conform graficului de eşalonare anexat, parte integrantă din prezenta hotărâre. Această sumă va fi actualizată la data emiterii ordinului comun. Pentru sumele reprezentând obligaţii eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi conform prevederilor legale în vigoare, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă.
 
 
 
 
 
. / .
 
 
 
 
 
- 02 -
 
 
Art. 5.   Înlesnirile la plata obligaţiilor care fac obiectul ordinului comun îşi   pierd valabilitatea în situaţia în care S.C. HIDROMECANICA S.A. nu îşi achită obligaţiile curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data emiterii ordinului comun. În cazul în care S.C. HIDROMECANICA S.A. nu achită la scadenţă obligaţiile curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreuna cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile cu termene de plata după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.
 
Art. 6. Garanţiile vor fi constituite sub forma ipotecii asupra unor bunuri imobile dinţară sau/şi   fidejusiune în procent de 100 % din totalul creanţelor locale pentru care s-au acordat înlesnirile la plată, respectiv 2.276.531,45 RON, garanţii care vor fi puse la dispoziţia Direcţiei Fiscale de către S.C. HIDROMECANICA S.A. Direcţia Fiscală se îndestulează din garanţiile depuse dacă nu s-au realizat condiţiile şi termenele prevăzute la art. 5 şi 7 din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prin prezenta hotărâre atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.
 
 
Art. 8. Prezenta hotărâre produce efecte juridice numai după emiterea deciziei de autorizare a ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei, iar calitatea de notificator al Consiliului Concurentei este AVAS pentru S.C. HIDROMECANICA S.A Braşov.
 
 
Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.