Hotărârea nr. 571/2005

APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE A ACTIVELOR “CLADIRE;ETAJ CARAMIDA SI GARAJ AUTO” PROPRIETATEA S.C. C.C.C.F. BUCURESTI S.A SI “ GARAJ AUTO CARAMIDA” PROPRIETATEA S.C. C.C.C.F. BUCURESTI S.A – FILIALA DRUMURI SI PODURI BRASOV S.A;SITUATE IN MUNICIP

 

 

HOTĂRÂREA NR. 571

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea rapoartelor de evaluare a activelor “Clădire, etaj cărămidă şi garaj auto” proprietatea S.C. C.C.C.F. Bucureşti S.A şi “garaj auto cărămidă” proprietatea S.C. C.C.C.F. Bucureşti S.A – Filiala Drumuri şi Poduri Braşov S.A, situate în Municipiul Braşov   str. Lungă nr. 253, active care fac obiectul documentaţiei de dare în plată în vederea stingerii obligaţiilor datorate bugetului local;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire şi Executare Silită din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune aprobarea rapoartelor de evaluare a activelor “clădire, etaj cărămidă şi garaj auto” proprietatea S.C. C.C.C.F. Bucureşti S.A, şi “garaj auto cărămidă”, proprietatea S.C. C.C.C.F. Bucureşti S.A - Filiala Drumuri şi Poduri Braşov, situate în Municipiul Braşov, str. Lungă nr. 253, obiect al procedurii de dare în plată, în vederea stingerii parţiale a creanţelor datorate bugetului local;
Văzând şi prevederile H.C.L. nr. 453 din 25 iulie 2005, precum şi procesul - verbal de şedinţă, din data de 25 august 2005, al comisiei de soluţionare a cererii de dare în plată, constituite conform hotărârii de mai sus;
Având în vedere prevederile art. 163 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d si f si art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/ 2001, actualizată,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă raportul de evaluare a activului “clădire, etaj cărămidă şi garaj auto” proprietatea    S.C. CCCF Bucureşti S.A, situat în Municipiul Braşov, str. Lungă nr. 253, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se aprobă raportul de evaluare a activului “garaj auto cărămidă” proprietatea S.C. C.C.C.F. Bucureşti S.A – Filiala Drumuri şi Poduri Braşov S.A, situat în Municipiul Braşov, str. Lungă nr. 253, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov, se va opera numai după clarificarea situaţiei juridice şi de carte funciară a imobilelor care fac obiectul prezentei hotărâri.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.