Hotărârea nr. 570/2005

APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A ACTIVULUI “ BAZA SPORTIVA” METROM;CE FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI DE DARE IN PLATA IN VEDEREA STINGERII OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 570

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea raportului de evaluare a activului “ Bază Sportivă” Metrom, ce face obiectul documentaţiei de dare în plată în vederea stingerii obligaţiilor datorate bugetului local;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire şi Executare Silită din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov prin care se propune aprobarea raportului de evaluare a activului “Bază Sportivă”, situată în Municipiul Braşov, identificat in C.F. 12230 – Braşov, nr. top. 6791/2, proprietatea S.C. METROM S.A, obiect al procedurii de dare în plată în vederea stingerii parţiale a debitelor datorate bugetului local;
Văzând şi prevederile H.C.L nr. 444 din 25 iulie 2005, privind stingerea obligaţiilor la bugetul local al Municipiului Braşov datorate de C.N. ROMARM – Filiala S.C. METROM S.A prin procedura de dare în plată, precum şi procesul-verbal de şedinţă din data de 25 august 2005, încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei de soluţionare a cererii de dare în plată;
Având în vedere prevederile art. 163 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură Fiscală;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. d  şi f    şi   art. 46 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/ 2001, actualizată,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă raportul de evaluare a activului “Bază Sportivă” METROM, proprietatea S.C. METROM S.A, situată în intravilanul Municipiului Braşov, identificat în C.F. 12230 - Braşov  nr. top. 6791/2 conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.