Hotărârea nr. 57/2005

OBIECT: MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 121/2003, PRIVIND ÎNFIINTAREA"AGENTIEI PENTRU MANAGEMENTUL ENERGIEI SI PROTECTIA MEDIULUI" LA BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA

HOTĂRÂREA NR. 57 


Obiect: Privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2003, privind înfiinţarea "Agenţiei pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului" la Braşov.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Directiei Servicii Interne, înregistrate cu nr. 4.366 din 26 ianuarie 2005, prin care s-a propus modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2003, privind înfiinţarea "Agenţiei pentru managementul Energiei şi Protecţiei Mediului" la Braşov; 
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2003 şi ale Hotărâri Consiliului Local nr. 144/2003;
 Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

 În temeiul Art. 38, lit. d şi x şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2003, care va avea urmatorul conţinut:
"Se aprobă contribuţia Consiliului Local la finanţarea Agenţiei Locale A.B.M.E.E. în valoare totală de 131.088 Euro astfel:
 - 1.07.2003-30.12.2003            - 26.520,69 Euro
 - 2004                                       - 44.495,9 Euro
 - 2005                                       - 39.236,81 Euro 
 - 1.01.2006-30.06.2006            - 20.834,6 Euro"
Art. 2. Se modifică Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2003, care va avea următorul conţinut:
"Plata contribuţiei din bugetul local se va face sub forma de "transferuri" în contul A.B.M.E.E. de la Cap. 63.02. Servicii de Dezvoltare Publică şi Locuinţe, urmând ca trimestrial în termen de maxim 10 zile, Agenţia să prezinte contul de execuţie".
Art. 3. După Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2003, se introduce un articol nou, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă destinaţia alocaţiei bugetare pe anii 2005 şi 2006, conform anexelor nr. 1, 2 §i 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre".
Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2003, astfel modificată şi completată se va republica, articolele urmând a fi renumerotate.
Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.