Hotărârea nr. 569/2005

STINGEREA OBLIGATIILOR DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE S.C. TRACTORUL UTB S.A.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 569

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: stingerea obligaţiilor datorate bugetului local de către S.C. TRACTORUL UTB S.A.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate nr. 107.908 din data de 21 septembrie 2005 ale Serviciului Urmărire şi executare silită din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune preluarea în patrimoniul municipiului Braşov a unor bunuri proprietatea S.C. TRACTORUL UTB S.A., în vederea stingerii obligaţiilor datorate bugetului local;
Având în vedere prevederile art. 24 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală;
Văzând şi   prevederile art. 1.091 şi 1.095 din Codul Civil;
In temeiul art. 38, alin. 2, lit.  d   şi f   şi art. 46, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, actualizată;
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă stingerea obligaţiilor în cuantum de 10.925.720 RON, datorate bugetului local, de către SC TRACTORUL UTB SA, cu sediul în mun. Braşov, str. Turnului nr. 5, prin plata în bunuri mobile, respectiv tractoare, la preţul de livrare pe piaţa internă, precizat în oferta transmisă Direcţiei Fiscale Braşov, până la concurenţa sumei de 10.925.720 RON.
 
Art. 2. Predarea primirea bunurilor menţionate la art.1, se face pe bază de protocol, încheiat la data fiecărei livrări, între părţile interesate.
 
Art. 3.In protocolul menţionat la art. 2, se va preciza explicit valoarea totală a bunurilor predate, valoare care va determina stingerea în acelaşi cuantum, a obligaţiilor datorate şi data scăderii acestora din evidenţele fiscale.
 
Art. 4.Bunurile care fac obiectul art. 1, vor fi date în administrare Regiei Publice Locale a Pădurilor “KRONSTADT” R.A. Braşov.
 
Art. 5. Primarul municipiului Braşov, Direcţia Fiscala Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor “KRONSTADT” R.A, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.