Hotărârea nr. 566/2005

MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE DIN MUNICIPIUL BRASOV APROBAT PRIN HCL NR.251/2005.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 566

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul
Braşov aprobat prin HCL nr.251/2005;    
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la   data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 64.063 din 22. septembrie 2005, prin care se propune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr.   251/2005;
Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; prevederile art. 16 din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
În temeiul art.38, alin (2), lit. f   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 /2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E:
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă modificarea art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L nr. 251/2005 care va avea următorul cuprins:
                “Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive, vor fi atribuite acestora prin închiriere de către Primăria municipiului Braşov sau de către concesionar cu aprobarea concedentului”.
 
Art. 2. Se aprobă modificarea art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov care va avea următorul cuprins:
                “Gestionarul sau administratorul parcărilor publice, indiferent de modul de gestionare sau administrare au următoarele obligaţii:
-                       amenajarea locurilor de parcare
-                       executarea şi întreţinerea semnalizării parcărilor: indicatoare şi marcaje, conform normativelor in vigoare
-                       intreţinerea şi repararea părţii carosabile aferente parcărilor
-                       efectuarea şi întreţinerea curăţeniei pe suprafaţa parcărilor
-                       efectuarea deszăpezirii şi combaterea poleiului (pe timpul iernii)astfel încât sa menţină utilizabile numărul de locuri aferente parcării
-                       dotarea cu coşuri de gunoi
-                       asigurarea condiţiilor de încasare a tarifelor de parcare unde este cazul
 
 
 
 
 
 
- 02 -
 
 
In cazul parcărilor publice concesionate aceste obligaţii se vor realiza conform prevederilor contractuale”
 
Art. 3.  Se aprobă modificarea art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov care va avea următorul conţinut:
 
“In parcările publice cu plată exploatate prin delegare de gestiune sau prin concesionare stationarea autovehiculelor este permisă numai prin plata tarifului de parcare aferent zonei respective între orele 8-20 în zilele luni –sâmbătă, excepţie fac parcările din zona pieţelor agroalimentare unde plata tarifului de parcare este obligatorie sâmbăta numai între orele 8-14.
In parcările din Poiana Braşov plata tarifului de parcare este obligatorie zilnic, între orele 8-20 inclusiv duminica”.
 
 
Art. 4. Se aprobă modificarea ultimului aliniat al art. 18 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov care va avea următorul conţinut:
 
                Primarul municipiului Braşov aprobă eliberarea abonamentelor de parcare gratuite pentru autovehiculele stipulate la lit.b; eliberarea lor se va face de către gestionarul sau concesionarul parcărilor publice după caz la solicitarea în scris a Primăriei municipiului Braşov.
Pentru fiecare asemenea abonament, în situaţia parcărilor concesionate, concesionarului i se va scădea de la plata redevenţei 80% din valoarea unui abonament (inclusiv TVA).”
 
Art. 5.   Se aprobă modificarea art. 26 din Regulament care va avea următorul conţinut:
 
“1 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către Direcţia Poliţie Comunitară Braşov şi alte persoane împuternicite de primar conform legii.
                2. Odata cu procesul verbal de constatare a contravenţiei se va comunica contravenientului, înştiinţarea de plată şi dacă este posibil şi proba săvârşirii faptei care va consta în cel puţin trei poze datate astfel din care să rezulte : încadrarea autovehicului în parcarea supusă prezentului regulament, numărul de inmatriculare şi bordul autovehiculului unde ar trebui să se regăsească documentul de certificare a plăţii tarifului de parcare.
                3. Proba săvârşirii contravenţiei, în parcările publice concesionate, se va face de către concesionar.
                4. Împotriva   procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
                5. Plângerea însoţită de o copie a procesului-verbal se va depune la Primăria municipiului Braşov, iar soluţionarea se va face de instanţa competentă”.
 
 
Art. 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare astfel modificat va fi republicat.
 
Art. 7.  Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Poliţia Comunitară şi Direcţia Fiscală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         HOTĂRÂREA NR. 251/16 mai 2005
         Republicată conf. H.C.L. nr. 566/26 septembrie 2005                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare
 din Municipiul Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 33.192/2005 ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin H.G. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale art. 7, art. 8, art. 10, pct. 3 din O.G.         nr. 71/2002; ale art. 16 din Legea nr. 519/2002, pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; ale O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.   Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Contractul de concesiune nr. 97/2000 se va modifica prin act adiţional în condiţiile prezentului regulament.
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 67/1999, având ca obiect aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov precum şi Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2000, Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2000, Hotărârea Consiliului Local nr. 431/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 203/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 225/2002, Hotărârea Consiliului Local nr. 316/2002, Hotărârea Consiliului Local   nr. 262/2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 370/2004, Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2005, prin care s-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov, se revocă.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia Poliţia Comunitară şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.