Hotărârea nr. 565/2005

ÎMPUTERNICIREA REGIEI PUBLICE LOCALE A PADURILOR KRONSTADT DE A EFECTUA PROCEDURILE LEGALE PENTRU INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CARTE FUNCIARA A TERENURILOR OCUPATE CU VEGETATIE FORESTIERA PROPRIETATE A MUNICIPIULUI BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 565

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de Carte Funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră proprietate a Municipiului Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţă la data de 26 septembrie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 63.054/2005 al Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu;      
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
În temeiul art. 38, lit. f, i şi   art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt în vederea efectuării procedurii legale pentru înregistrarea în evidenţele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră, proprietate a Municipuilui Braşov, aflate în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt.
 
 
Art. 2. Cheltuielile aferente acestei acţiuni vor fi suportate de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt diminuându-se în mod corespunzător profitul ce urmează a fi virat ca sursă de venit la bugetul local.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.