Hotărârea nr. 564/2005

APROBAREA ANULARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA AVAND CA OBIECT CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE- ACTIVITATEA DE INTRETINERE ZONE VERZI;PARCURI SI SQUARURI PRIN APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPECIFICE IN MUNICIPIUL BRASOV;PRECUM SI A

 

 

HOTĂRÂREA NR. 564

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:   aprobarea anulării procedurii de licitaţie publică deschisă având ca obiect concesionarea serviciului public de salubrizare- activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi squaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora;
 
 Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
 Analizand Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Directiei Tehnice – Biroul Juridic, Licitatii şi Achizitii Publice, înregistrate sub nr. 61.910din 15 septembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea anulării   procedurii de licitaţie publică deschisă privind concesionarea serviciului public de salubrizare – activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi squaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achizitia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, având în vedere procesul – verbal al comisiei de evaluare nr. 61.860 din 13 septembrie 2005;
Având în vedere prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 234/2005 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea serviciului de salubrizare- activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi scuaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora , prin care se aprobă delegarea gestiunii serviciului mai sus menţionat,
Ţinând cont de prevederile art. 68, lit. “c” din O.U.G nr. 60/2001 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând prevederile art.18, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 38, lit. f   şi   g   şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă anularea procedurii de licitaţie publică deschisă privind concesionarea serviciului public de salubrizare - activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi squaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.