Hotărârea nr. 563/2005

APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BRASOV CA MEMBRU FONDATOR LA CONSTITUIREA ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 563

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea participării Municipiului Braşov ca membru fondator la constituirea Asociaţiei pentru
 dezvoltare Durabilă Braşov;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Strategii, Programe de Dezvoltare şi Protecţie a Mediului din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, privind aprobarea participării Municipiului Braşov ca membru fondator la înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă Braşov;
În temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, a H.G. nr. 749/1999, privind elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, a Protocolului de la Rio, ratificat de România în 1992, prin care s-a adoptat Agenda 21, a H.C.L. nr. 325/2005, pentru aprobarea Agendei Locale 21 Braşov;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit.  y din Legea Administraţiei  Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă participarea Municipiului Braşov ca membru fondator la constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.
 
 
Art. 2. Se aprobă Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, ce fac parte integrantă din hotărâre.
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.