Hotărârea nr. 562/2005

ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRASOV PROFESORULUI REIFF ISTVAN

 

 

HOTĂRÂREA NR. 562

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov profesorului REIFF ISTVAN;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultura, ONG din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 63.870/2005, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, profesorului REIFF ISTVAN
Având în vedere prevederile Regulamentului de acordare a titlului de Cetăţean de onoare aprobat prin H.C.L. nr. 76/1995;
În temeiul art. 38, alin 2, lit. v, art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov profesorului REIFF ISTVAN pentru merite deosebite în activitatea de conservare a valorilor cultural - artistice ale etniei maghiare din Ţara Bârsei.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.