Hotărârea nr. 561/2005

MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PRIN TRANSFORMAREA UNOR POSTURI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 561

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: modificarea statului de functii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Brasov prin transformarea unor posturi;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate înregistrate sub nr. 63.208 din 20 septembrie 2005 ale Serviciului Resurse Umane, prin care s-a propus aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
Având în vedere H.C.L. nr. 83/2005 privind aprobarea organigramei aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov şi H.C.L. nr. 116/2005 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov;
 Ţinând cont de art. 12, alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 92 /2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 precum şi art. 7 din O.G. nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar;
 În conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art.46, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1.  Se aprobă transformarea unor funcţii publice de execuţie din clasa III în funcţii publice de execuţie de clasa I pentru funcţionarii publici, absolvenţi ai învatamântului superior de lungă durată, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2.  Se aprobă transformarea unor posturi cu contract individual de muncă pentru salariaţii absolvenţi ai învatamântului superior de lungă durată, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3.Se aprobă transformarea postului de operator M I din cadrul Biroului de Transport şi Monitorizare Societăţi Comerciale şi Regii Autonome în post de inspector M I.
 
Art. 4. Se aprobă transformarea postului cu contract individual de muncă de consilier al Primarului cu studii superioare în post cu studii medii.
 
Art. 5. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6. H.C.L. nr. 116/2005 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, astfel completată şi modificată va fi republicată.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOTĂRÂREA NR. 116/2005,
republicată conform H.C.L. nr. 561/26 septembrie 2005
 
 
 
 
Obiect: aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov şi a statelor de funcţii pentru personalul contractual al UMP: Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, Centrul Asistenţi Sociali Zonali, Centrul Maternal “Casa Mamei”;
                     
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 15.589 din 10 martie 2005 ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
Având în vedere organigrama aparatului propriu al Consiliului Local Braşov, aprobată prin   H.C.L. nr. 83/2005;
Având la bază prevederile art. 21, lit. c din Legea nr. 188/1999, republicată şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul   Muncii;
Având în vedere avizul nr. 170/2005 al A.N.F.P. cu privire la funcţiile publice propuse;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 – 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei nr. 1.
 
 
Art. 2.  Se aprobă statul de funcţii al UMP:
             - Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, conform anexei nr. 2.
             - Centrul Asistenţi Sociali Zonali, conform anexei nr. 3.
- Centrul Maternal “Casa Mamei”, conform anexei nr. 4.
 
 
Art. 3   Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.