Hotărârea nr. 560/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI “P.U.D. – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL IMOBILE 2S+P+16”;STR. HARMANULUI NR. 54;BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 560

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire ansamblu rezidenţial imobile 2S + P + 16,
 str. Hărmanului nr. 54, Braşov”
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 62382 din 16 septembrie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire ansamblu rezidenţial imobile 2S + P + 16, str. Hărmanului nr. 54, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
În temeiul art. 38, lit. c   şi   art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Construire ansamblu rezidenţial imobile  2S + P + 16, str. Hărmanului nr. 54, Braşov”.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.