Hotărârea nr. 56/2005

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRARE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE SI SERVICIUL PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR, A UNOR SPATII DIN SEDIUL SITUAT ÎN BRASOV, B-DUL M. KOGALNICEANU NR. 23, BL. C 7 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT Î

HOTĂRÂREA NR. 56


Obiect: Privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciul Public de Gestionare a animalelor, a unor spaţii din sediul situat în Braşov, B-dul M. Kogiilniceanu nr. 23, Bl. C 7.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 7 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate, ale Direcţiei de Servicii Sociale, prin care se propune darea în administrare a spaţiilor aparţinâd Primăriei municipiului Braşov, din B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 23, bI. C7 către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciul Public de Gestionare a Animalelor ;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul Art. 38, lit. f şi g şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale a spaţiului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 23, bI. C7, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public de Gestionare a Animalelor, a spaţiului situat în Braşov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 23, bI. C7, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Predarea-primirea spaţiilor prevăzute la Art. 1 şi 2 se va face de către fiecare instituţie descentralizată în parte, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 4. Primarul municipiului Braşov, Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciul Public de Gestionare a Animalelor vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.