Hotărârea nr. 559/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI „P.U.D. – CONSTRUIRE CLADIRE CU DESTINATIA DE PRESTARI-SERVICII IN DOMENIUL MASELOR PLASTICE;STR. CARIEREI;BRASOV”

 

 

HOTĂRÂREA NR. 559

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire clădire cu destinaţia de prestări-servicii în domeniul maselor plastice, str. Carierei, Braşov”;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 61.123/2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire clădire cu destinaţia de prestări servicii în domeniul maselor plastice, str. Carierei, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ã Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia „P.U.D. – Construire clădire cu destinaţia de prestări servicii în domeniul maselor plastice, str. Carierei, Braşov”.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.