Hotărârea nr. 558/2005

APROBARE “P.U.D. – SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN SPATII COMERCIALE IN SPATII DE CAZARE;SALA DE MESE;B-DUL SATURN NR.38;BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 558

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Schimbare de destinaţie din spaţii comerciale în spaţii de cazare, sală de
 mese, B-dul Saturn nr.38, Braşov”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţã in data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 48549 din 14 iulie 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Schimbare de destinaţie din spaţii comerciale în spaţii de cazare, sală de mese, B-dul Saturn nr. 38, Braşov” ;
Avand in vedere Legea nr. 350/2001;
În temeiul art. 38, lit. c  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. – Schimbare de destinaţie din spaţii comerciale în spaţii de cazare, sală de mese, B-dul Saturn nr. 38, Braşov”, iniţiată de S.C. TOTAL INTERNATIONAL COMPANY S.R.L. Braşov, întocmită de SC PROIECT MARGO SRL Braşov, pe terenul înscris în C.F. nr. 32646 Braşov, cu nr. top (7577/2, 7578)/(1/1/1/4), (7577/2, 7578)/(1/1/1/5), (7577/2, 7578)/(1/1/1/14) si (7577/2, 7578)/(1/1/1/15), având suprafaţa totală de 1.047 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.