Hotărârea nr. 557/2005

APROBARE “P.U.D.– CONSTRUIRE SEDIU FIRMA;B-DUL ALEXANDRU VLAHUTA FN;BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 557

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D.– Construire sediu firmă, B-dul Alexandru Vlahuţă f.n., Braşov”;
 
            
 
 
 
Consiliul Local   al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţã la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 61390/2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D.– Construire sediu de firmă, B-dul Alexandru Vlahuţă f.n., Braşov”;
Având în vedere Legea nr. 350/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentatia “P.U.D.– Construire sediu firmă, B-dul Alexandru Vlahuţă f.n., Braşov”, iniţiată de Statul Român prin Municipiul Braşov, întocmită de   S.C. Proiect MGH SRL Braşov.
 
 
Art. 2.   Până la faza de autorizaţie de construire se va reglementa situaţia terenului, precum şi cerinţele din avizele S.C. C.E.T. S.A. Brasov şi S.C. Electrica Transilvania Sud – Sucursala Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire  a  prezentei hotãrâri.