Hotărârea nr. 556/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI “P.U.D. CONSTRUIRE ANSAMBLU SPATII COMERCIALE CU CARACTER PROVIZORIU;STR. G-RAL MOCIULSCHI - INDEPENDENTEI”

 

 

HOTĂRÂREA NR. 556

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei “P.U.D. – Construire ansamblu spaţii comerciale cu caracter provizoriu, str. General Mociulschi - Independenţei”;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrate cu nr. 56.076 din 19 august 2005 ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire ansamblu spaţii comerciale cu caracter provizoriu, str. General Mociulschi - Independenţei”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
În temeiul art. 38 lit.  şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire ansamblu spatii comerciale cu caracter provizoriu, str. General Mociulschi - Independenţei”.
 
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.