Hotărârea nr. 555/2005

APROBARE “P.U.D. – CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA;STR. PLUGARILOR NR. 8;BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 555

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare “P.U.D. – Construire anexă gospodărească, str. Plugarilor nr. 8, Braşov ”;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţã la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, înregistrate cu nr. 58.389 din 31 august 2005, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.D.– Construire anexă gospodărească, str. Plugarilor nr.8, Braşov”;
Având în vedere Legea nr. 350/2001,
În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
Art.1. Se aprobă documentaţia “P.U.D.– Construire anexă gospodărească, str. Plugarilor nr. 8 Braşov”, iniţiată de S.C. Y & W Trans S.R.L., întocmită de S.C. Top Form S.R.L. Braşov, pe terenul înscris în C.F. nr. 7555 Braşov cu nr. top 10459/1/2/1/1/2, suprafaţa totală a terenului fiind de 5335 m.p.
 
 
 
Art. 2. Primarul   Municipiului Braşov va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.