Hotărârea nr. 554/2005

APROBARE ”P.U.D. - CONSTRUIRE CENTRU DE INTRETINERE SI ODIHNA S+D+P+2E+M“;STR. STEJARISULUI NR.26;BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 554

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect:     aprobare ”P.U.D. - Construire centru de întreţinere şi odihnă S + D + P + 2E + M, str. Stejărişului nr. 26, Braşov;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de motive, prin care s-a propus aprobare: “P.U.D. - Construire centru de întreţinere şi odihnă S + D + P + 2E + M, str. Stejărişului nr. 26 – Braşov”;
Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane înregistrat cu nr. 59.607 din 6 septembrie 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificata prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c   şi art.46.1 din   Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,                  
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire centru de întreţinere şi odihnă S + D + P + 2E + M, str. Ştejărişului nr. 26 – Braşov”, iniţiată de către Costache Nicolae şi Costache Elena, întocmită de către S.C. AIBA PROIECT S.R.L. Braşov pe terenul înscris în CF 22623 Braşov cu nr. top. 2186/2/1/1, în suprafaţă de 1254,60 m.p.
 
 
 
 
 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.