Hotărârea nr. 553/2005

APROBARE ”P.U.D. - EXTINDERE AUTOSERVICE SEAT“ CALEA BUCURESTI NR. 168 – BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 553

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare ”P.U.D. - Extindere Autoservice Seat, Calea Bucureşti nr. 168 – Braşov”;
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşovîntrunit în şedinţă la data de 26 septembrie 2005;
 Analizând expunerea de motive, prin care s-a propus aprobare: “P.U.D. - Extindere Autoservice Seat, Calea Bucureşti nr.168 – Braşov”;
 Ţinând cont de raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane înregistrat cu nr. 59.959 din 7 septembrie 2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificata prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c    şi art. 46. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1.   Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Extindere Autoservice Seat, Calea Bucureşti nr. 168 – Braşov”, iniţiată de către S.C. DIP MOTORS S.R.L. Braşov, întocmită de către S.C. L’IMAGE S.R.L. Braşov, pe terenul identificat in CF 32115 Braşov,   cu nr. top. 7261/1/a/1/9/5/3/1/2.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.