Hotărârea nr. 552/2005

APROBAREA DOCUMENTATIEI „P.U.D - CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT S+P+M;STR. CAVALULUI;NR. 5;BRASOV

 

 

HOTĂRÂREA NR. 552

din data de 26 septembrie 2005

 

 

Obiect : aprobarea documentaţiei „P.U.D - Construire casă de locuit S + P + M, str. Cavalului, nr. 5, Braşov”;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de   26 septembrie 2005;
Analizând raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 58981/07.12.2004 ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei P.U.D - Construire casă de locuit S + P + M, str. Cavalului, nr. 5, Braşov”;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior, şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
În temeiul art. 38, lit. c   şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;
 
 
 
 
 
H O T Ã R Ã Ş T E :
 
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia P.U.D - Construire casă de locuit S + P + M, str. Cavalului, nr. 5, Braşov”, iniţiată de TROFIN MANOLACHE & TROFIN GENOVEVA.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.