Hotărârea nr. 55/2005

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL PRECUM SI A CELORLALTE BUGETE CARE ALCATUIESC BUGETUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, PE ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2005;

HOTĂRÂREA NR. 55


Obiect: Privind aprobarea bugetului local precum şi a celorlalte bugete care
alcătuiesc bugetul general al municipiului Braşov, pe anul 2005.


 Consiliul Local al unicipiului Braşov, întmnit în şedinţă extraordinară la data de 7 febmarie 2005;
 Analizând Raportul Primarului privind proiectul bugetului local precum şi a celorlalte bugete care alcătuiesc bugetul general al municipiului Braşov pe anul 2005;
Analizând contestaţiile la proiectul de buget formulate în termen legal;
Având în vedere prevederile Art. 3, Art. 15, al. 1, Art. 35 al. 5 din O.U.G. nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr. 108/2004, privind finanţele publice locale, Art. 44, 45ş 46, 47 şi 48 a Legii nr. 673/2002, privind aprobarea O.G. nr. 35/2002 pentm aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale şi a Legii nr. 511/2004, privind bugetul de stat pe anul 2005; 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul Art. 38, lit. d şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă bugetul local al municipiului Braşov pe anul 2005, în suma de 2.280.064.443 mii lei, la partea de venituri şi 2.280.064.443 mii lei la partea de cheltuieli.
Art. 2. Se aprobă repartizarea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local, conform anexei nr. 1.
Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii în suma de 143.309.978 mii lei la partea de venituri şi 143.309.978 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 2.
Art. 4. Se aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii în sumă de 40.750.576 mii lei la partea de venituri şi 40.750.576 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 3.
Art. 5. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 16.165.688 mii lei la partea de venituri şi 16.165.688 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 4.

Art. 6. Se aprobă veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local în sumă de 116.154.714 mii lei la partea de venituri şi 116.154.714 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr. 5. 
Art. 7. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice finanţate din bugetul municipiului Braşov conform anexelor nr. 6.01. - 6.32, pentm Cap. Învăţământ, nr. 7.01.-7.02. pentru Cap. Sănătate, nr. 8.01. - 8.04. pentru Cap. Cultură, nr. 9.01.-'9.02. pentru Cap. Asistenţa Socială şi nr. 10.01. - 10.04. pentru Cap. Servicii de Dezvoltare Publica şi Locuinţe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâ
re. 

Art: 8. Se aprobă Programul de investitii publice a municipiului Braşov, conform anexelor nr. 11.01 - 11.09 finantat din bugetul local, 12.01. - 12.03. finanţat din bugetul de venituri proprii şi subvenţii, 13.01. - 13.03. finanţat integral din bugetul de venituri proprii, 14.01. - 14.02 finanţat din bugetul fondurilor externe nerambursabile, 15.01. - 15.03., finanţat din bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiat în afara bugetului local, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 9. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.